ΟΡΟΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ – PRIVACY POLICY

Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ευρύτερα γνωστός με τον όρο GDPR (General Data Protection Regulation – EE 2016/679), τέθηκε σε ισχύ από τις 25 Μαΐου 2018 και αφορά τις εταιρείες που διατηρούν και επεξεργάζονται βάσεις δεδομένων με προσωπικά στοιχεία πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην εταιρεία «Eurobrokers Μεσίτες Ασφαλίσεων Α.Ε.» έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ώστε η εταιρεία να καταστεί συμμορφωμένη με τον Κανονισμό EE 2016/679 (GDPR compliant) και φροντίζουμε να τηρούμε όλους τους κανόνες απορρήτου και ασφάλειας για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μας παραχωρούνται για την παροχή επιλεγμένων ασφαλιστικών υπηρεσιών.

Η εταιρεία «Eurobrokers Μεσίτες Ασφαλίσεων Α.Ε.» χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των πελατών για δύο γενικούς λόγους:

  1. Την υποστήριξη των πελατών της και την επιλογή του καλύτερου προϊόντος/υπηρεσίας που τους προσφέρει, ούτως ώστε να είναι συναφές με τις απαιτήσεις τους.
  2. Την ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων των πελατών της σχετικά με τις υπηρεσίες που διατίθενται.

Στην ισχύουσα μορφή του ο Κανονισμός περί Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα θέτει μια απαράβατη προϋπόθεση για τη χρήση των δεδομένων και των metadata* των ηλεκτρονικών επικοινωνιών των υποκειμένων: τη ρητή συγκατάθεση του χρήστη για την αξιοποίηση των πληροφοριών για έναν συγκεκριμένο δηλωμένο σκοπό.

Η εταιρεία «Eurobrokers Μεσίτες Ασφαλίσεων Α.Ε.» δεσμεύεται να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθ’ οποιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή/ και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των πελατών της σε κανένα τρίτο φορέα φυσικό ή νομικό πρόσωπο, παρά μόνο εφόσον:

  1. Η ικανοποίηση του αιτήματος αγοράς ενός προϊόντος απαιτεί τη μεταφορά των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων.
  2. Η αποτελεσματικότερη ενημέρωση των πελατών της απαιτεί την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.
  3. Έχει τη ρητή συγκατάθεση των πελατών της για τη διοχέτευση προσωπικών δεδομένων.
  4. Επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Για την επίλυση τυχόν αποριών σας, σχετικά με τον κανονισμό GDPR ή την εφαρμογή του στην εταιρεία μας, παρακαλούμε όπως αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα με το ερώτημά σας σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση gdpr-compliance@eurobrokers.gr.

*Metadata: δεδομένα που παράγονται από άλλα δεδομένα.