ΛΟΓΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Ο βασικός λόγος συνεργασίας με την EUROBROKERS, που ταυτόχρονα αποτελεί σημαντικό ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα, είναι η ολοκληρωμένη παροχή διαμεσολαβητικών υπηρεσιών που προσφέρει στους πελάτες της.

Η ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών της EUROBROKERS διασφαλίζεται με:

  • τον προσδιορισμό των ασφαλιστικών αναγκών των πελατών,
  • την αξιολόγηση των υφιστάμενων ασφαλιστικών καλύψεων (Risk Analysis),
  • τη διαρκή έρευνα και διαπραγμάτευση με την ελληνική και διεθνή ασφαλιστική αγορά για την επίτευξη των βέλτιστων δυνατών όρων ασφάλισης,
  • τη συνεχή παρακολούθηση – διαχείριση των εκάστοτε διαφοροποιήσεων που προκύπτουν στις ασφαλιστικές ανάγκες των πελατών,
  • την υποστήριξη του ασφαλισμένου στο χειρισμό ενδεχόμενων ζημιών και στις διαπραγματεύσεις με τις ασφαλιστικές εταιρείες στοχεύοντας την ταχύτερη και ουσιαστικότερη αποζημίωση.

Τα οφέλη που προκύπτουν για τους πελάτες:

  • Η πληρέστερη δυνατή ασφαλιστική κάλυψη του συνόλου των δραστηριοτήτων των πελατών σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και των κινδύνων που πηγάζουν από αυτές.
  • Η μείωση του κόστους ασφάλισης, με παράλληλη βελτίωση των ασφαλιστικών καλύψεων και των απαλλαγών.
  • Ο περιορισμός του διαχειριστικού κόστους των ασφαλιστικών εργασιών.
  • Η ικανοποίηση των αποζημιωτέων οικονομικών απαιτήσεων λόγω επέλευσης καλυπτόμενου κινδύνου στο ελάχιστο δυνατό διάστημα.