ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η EUROBROKERS είναι ελληνική εταιρεία Συμβούλων – Μεσιτών Ασφαλίσεων. Η κύρια δραστηριότητα της είναι η παροχή ολοκληρωμένων ασφαλιστικών υπηρεσιών, που εξασφαλίζουν ασφαλιστικές λύσεις – υψηλής προστιθέμενης αξίας στις ελληνικές επιχειρήσεις, τους οργανισμούς και τους πελάτες.

Η λειτουργία της εταιρείας βασίζεται στην οργάνωση σε δύο αυτόνομες στρατηγικές επιχειρηματικές μονάδες λειτουργίας (SBUs) που αποσκοπούν στη συνολική αντιμετώπιση των ασφαλιστικών αναγκών της επιχείρησης, του επιχειρηματία, του  πελάτη τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται στους πελάτες της EUROBROKERS είναι:

  • Παροχή Επιχειρηματικών Ασφαλιστικών Συμβουλών – Corporate Insurance Services
  • Ασφαλιστικές & Αντασφαλιστικές Διαμεσολαβητικές Υπηρεσίες– Insurance & Reinsurance Services
  • Υπηρεσίες Υποστήριξης Ζημιών – Claims Consulting Services
  • Παροχή Προσωπικών Ασφαλίσεων – Private Services & Affinity groups
  • Ασφαλιστικές Υπηρεσίες σε ομάδες εργαζομένων – Employee Benefits