Έναρξη ισχύος GDPR

gdpr-500-350-op

O GDPR (General Data Protection Regulation General Data Protection Regulation )- «Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων» [Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679] αφορά στη διαμόρφωση ενός ενιαίου νομοθετικού πλαισίου για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα.

Ο «Κανονισμός» είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος και τέθηκε σε εφαρμογή την 25η Μαΐου 2018.

Το άρθρο 8 παράγραφος 1 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης («Χάρτης») και το άρθρο 16 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) ορίζουν ότι κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

Ο GDPR εισάγει νέα δικαιώματα για τα υποκείμενα των δεδομένων και επιγραμματικά αναφέρονται ακολούθως:
1. δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης και φορητότητας.
2. δικαίωμα άρνησης επεξεργασίας των δεδομένων του.
3. δικαιώματα διαγραφής και περιορισμού της επεξεργασίας.