Ανακοίνωση για αποτελέσματα ειδικού φορολογικού ελέγχου

Ανακοίνωση για αποτελέσματα ειδικού φορολογικού ελέγχου

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, και του άρθρου 10 παρ. 1 του ν. 3340/2005 η εταιρεία «ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.» γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι, σε συνέχεια του ειδικού φορολογικού ελέγχου για την χρήση 2012, που διενεργήθηκε από τους νόμιμους ελεγκτές της σύμφωνα με το α. 82 παρ. 5 ν. 2238/1994, εκδόθηκε η Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή, Χωρίς Επιφύλαξη. Από τον έλεγχο της χρήσης δεν προέκυψαν φορολογικές διαφορές.