Ανακοίνωση Χ.Α. – Αποφάσεις Τ.Γ.Σ. 2014

Πρόσκληση των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.» ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 68522003000 (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008) σε τακτική γενική συνέλευση.