ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΟΣΟΣΤΩΝ EUROBROKERS-25-02-2010

Η εταιρεία ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. (στο εξής «η Εκδότρια) ανακοινώνει, σύμφωνα με το Ν.3556/2007, την απόφαση 1/434/3.7.2007 και την Εγκύκλιο 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι:

1) H εταιρεία ΚΟΥΜΠΑΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (υπόχρεο πρόσωπο σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005) ενημέρωσε με την από 01.03.2010 επιστολή της, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Εκδότρια ότι το ποσοστό συμμετοχής της επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας διαμορφώθηκε από 65,593% σε 83,260%.

2) O κ. Γεώργιος Κούμπας (υπόχρεο πρόσωπο σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005) ενημέρωσε με την από 01.03.2010 επιστολή του, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Εκδότρια ότι το ποσοστό συμμετοχής του επί του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εκδότριας διαμορφώθηκε (άμεσα και έμμεσα μέσω της ΚΟΥΜΠΑΣ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ) από 82,285 % σε 83,285%