ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015

icon-news-xl

Ανακοίνωση σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.4. του Κανονισμού του Χ.Α.

Στα πλαίσια της δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2015 του Ομίλου και της Εταιρείας, και σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.4. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνουμε το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα:

Κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών της 05.04.2012, αποφασίστηκε, κατ” εφαρμογή της παραγράφου 3.1.2.4 του Κανονισμού του Χ.Α., η μεταφορά των μετοχών της εταιρείας στην Κατηγορία Επιτήρησης. Ειδικότερα, οι μετοχές της εταιρείας εντάχθηκαν στην Κατηγορία Επιτήρησης λόγω αρνητικών ιδίων κεφαλαίων κατά τη χρήση 2011. Η ένταξη των μετοχών στη συγκεκριμένη κατηγορία ισχύει από τη συνεδρίαση της 10/04/2012.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2015, ο Όμιλος ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. παρουσίασε τα κάτωθι μεγέθη:

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 2.866 χιλ. ευρώ έναντι των 2.952 χιλ. ευρώ κατά τη χρήση 2014.

Τα ενοποιημένα Κέρδη / ζημιές προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, και Επενδυτικών αποτελεσμάτων ανήλθαν σε ζημιές 666 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 823 χιλ. ευρώ κατά τη χρήση 2014.

Τα ενοποιημένα κέρδη / ζημιές προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημιές 1.231 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 1.148 χιλ. ευρώ κατά τη χρήση 2014.

Τα ενοποιημένα κέρδη / ζημιές μετά φόρων ανήλθαν σε ζημιές 1.074 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 1.015 χιλ. ευρώ κατά τη χρήση 2014.

Οι ως άνω ζημιές προέρχονται από την επιβάρυνση των χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων πόσου 565 χιλ. ευρώ κυρίως από τους τόκους των δανειακών της υποχρεώσεων, καθώς και από ζημιές πώλησης και αναπροσαρμογής αξίας ακινήτων πόσου 410 χιλ. ευρώ.

Τα ενοποιημένα Κέρδη / ζημιές προ Φόρων, Χρηματοδοτικών, Επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε κέρδη 68 χιλ. ευρώ έναντι κερδών 4 χιλ. ευρώ κατά τη χρήση 2014.