ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΡΔΩΝ 30% ΕΤΟΣ 2003

Σύμφωνα με το Άρθρο 4 παράγραφος 1ζ της Απόφασης 5/204/14-11-2000 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η εταιρεία ΕUROBROKERS ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. γνωστοποιεί ότι :

Σε σχέση με της προβλέψεις αποτελεσμάτων που αναφέρονται στο Ενημερωτικό Δελτίο της εταιρείας για την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου για την εισαγωγή των μετοχών της στην Παράλληλη Αγορά του Χ.Α., εκτιμάται ότι τα αναφερόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο κέρδη προ φόρων για την χρήση 2003 ήτοι ποσό : 1.269.000,00 θα είναι αυξημένα κατά 30%.