ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ Δ.Σ

Σύμφωνα με το Άρθρο 4 παράγραφος 1ε της Απόφασης 5/204/14-11-2000 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η εταιρεία ΕUROBROKERS ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. γνωστοποιεί ότι,

Σύμφωνα με την από 24/5/2004 απόφαση του Δ.Σ της εταιρείας εκλέχθηκε ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕUROBROKERS ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. ο κ. Ζένιος Δημητρίου του Δημητρίου (ιδιότητα – ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος) σε αντικατάσταση και για το υπόλοιπο της θητείας του παραιτηθέντος κ. Κωνσταντίνου Λ. Λαμνάτου.

Η εκλογή του νέου μέλους θα υποβληθεί προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση της εταιρείας.