Ανακοίνωση σχετικάμε την ΤΓΣ της 31/5/2012

Ανακοίνωση σχετικά με τις πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 σχετικά με την Τακτική Γενική Συνέλευση της 31-05-2012

 

     Η Εταιρεία «ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.» ενημερώνει τους κ.κ. Mετόχους της ότι, την 7η Μαϊου 2012, ημερομηνία της πρόσκλησης στην Τακτική Γενική Συνέλευση της 31-05-2012, ο συνολικός αριθμός των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου ανέρχεται σε 6.000.000.
Οι λοιπές πληροφορίες του άρθρου 27 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/1920 είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.eurobrokers.gr.